Karaimer

Festival der Karaimer Kultur, Chufut-Kale

2000x650 - (öffnet in neuem Fenster)

Foto: Nina Gaidai